Monthly Archives

november 2022

Start openbare inschrijving kavels Bedrijvenpark Medel

By | home

Openbare Kavelverkoop

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel, hierna te noemen ‘’OLM’’, een samenwerkingsverband van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe, start met de openbare verkoopprocedure van nieuwe bedrijfskavels op het bedrijventerrein Medel.
Met deze verkoopprocedure worden 7 kavels (zie onderstaande kaart) aangeboden, onderverdeeld in 2 kaveltypes;

 • 4 XL kavels:
  • A1 à 19.814 m2
  • A2 à 30.000 m2
  • A9 à 40.000 m2
  • A9-1 à 48.360 m2
 • 3 XXL kavels:
  • A3 à 95.187 m2
  • A4 à124.728 m2
  • A6 à 82.763 m2

Uitgangspunten

 • Per kavel is er een kavelpaspoort met het toepasselijke ontwikkelkader beschikbaar;
 • Voor alle kavels geldt dat een bij inschrijving op te geven eindgebruiker voor de bedrijfskavel vereist wordt;
 • Bij toewijzing van XL-kavels vindt selectie (mede) plaats op basis van de herkomst van het te vestigen bedrijf. Bij gelijke score qua herkomst zal per kavel een aanvullende minitender plaatsvinden.
 • Voor de XXL-kavels gelden geen voorrangscriteria, toewijzing vindt plaats aan het beste bod;
 • Inschrijving op meerdere kavels is mogelijk, echter zal per eindgebruiker niet meer dan één kavel worden toegewezen;
 • Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te zijn (dus zonder financieringsvoorbehoud of andere voorbehouden);
 • Inschrijvingen dienen gedurende een termijn van minimaal 3 maanden gestand te worden gedaan, welke periode ingeval van een kort geding tegen de voorlopige gunningsbeslissing van rechtswege wordt verleng tot 7 kalenderdagen nadat de uitspraak in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan.
 • Bedrijvenpark Medel heeft het recht de planning voor de definitieve toewijzing te verlengen als dit door omstandigheden nodig is, bijvoorbeeld in het geval binnen de bezwaartermijn van 20 dagen middels een kort geding bezwaar wordt gemaakt tegen toewijzing van een andere kavel en dit naar oordeel van Bedrijvenpark Medel van invloed kan zijn op de gunningsbeslissing voor een ander kavel. Ook in dat geval wordt de gestanddoeningstermijn verlengd tot 7 dagen nadat de uitspraak in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan;
 • Na definitieve toewijzing worden de koopovereenkomsten met de per kavel geselecteerde partij gesloten. Uitgangspunt is dat de Kavels in 2023 Bouwrijp zijn en dat de notariële levering en betaling zo spoedig mogelijk na gunning zal plaatsvinden, doch uiterlijk in 2023

Informatie over de verkoopprocedure en de verschillende kavels vindt u op Bedrijvenpark Medel openbare verkoop XL Kavels en XXL Kavels – Akro Consult Tender Platform.
Informatie over de ontwikkelmogelijkheden is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.
Meer informatie over het bedrijvenpark Medel vindt u op de website Bedrijvenpark Medel – Onderneem op uw eigen formaat!