Kavels Medel Afronding tender 2022

Vooraankondiging openbare inschrijving kavels

Industrieschap Medel is voornemens om in september 2022 te starten met de openbare verkoop van de 7 kavels gelegen op het bedrijvenpark Medel. Momenteel ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State voor. De verkoopprocedure start nadat Raad van State tot een positief eindoordeel is gekomen, waarmee het bestemmingsplan dan onherroepelijk is geworden (verwacht september 2022). Met deze verkoopprocedure worden 7 kavels, welke percelen schetsmatig zijn aangegeven op de situatietekening die is gepubliceerd op “Bedrijvenpark Medel.nl” (‘Medel Afronding’) aangeboden, onderverdeeld in 2 kaveltypes;

4 XL kavels

 • A1 à 19.814 m2
 • A2 à 30.000 m2
 • A9 à 40.000m2
 • A9-1 à 48.360 m2

3 XXL kavels

 • A3 à 95.187 m2
 • A4 à 124.728 m2
 • A6 à 82.763 m2

Uitgangspunten (op hoofdlijnen)

 • Bij de start van de verkoopprocedure wordt per kavel een kavelpaspoort met het toepasselijke ontwikkelkader gepubliceerd;
 • Voor alle kavels geldt dat een bij inschrijving op te geven (gecontracteerde) eindgebruiker voor de bedrijfskavel vereist wordt;
 • Bij toewijzing van XL-kavels vindt selectie (mede) plaats op basis van de herkomst van het te vestigen bedrijf. Bij gelijke score qua herkomst zal per kavel een aanvullende minitender plaatsvinden. Voor de XXL-kavels gelden geen voorrangscriteria, toewijzing vindt plaats aan het beste bod;
 • Inschrijving op meerdere kavels is mogelijk, echter zal per eindgebruiker niet meer dan één kavel worden toegewezen;
 • Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te zijn (dus zonder financieringsvoorbehoud of andere voorbehouden);
 • Inschrijvingen dienen gedurende een termijn van minimaal 3 maanden gestand te worden gedaan, welke periode ingeval van een kort geding tegen de voorlopige gunningsbeslissing van rechtswege wordt verleng tot 7 kalenderdagen nadat de uitspraak in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan.
 • Bedrijvenpark Medel heeft het recht de planning voor de definitieve toewijzing te verlengen als dit door omstandigheden nodig is, bijvoorbeeld in het geval binnen de bezwaartermijn van 20 dagen middels een kort geding bezwaar wordt gemaakt tegen toewijzing van een andere kavel en dit naar oordeel van Bedrijvenpark Medel van invloed kan zijn op de gunningsbeslissing voor een ander kavel. Ook in dat geval wordt de gestanddoeningstermijn verlengd tot 7 dagen nadat de uitspraak in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan;
 • Na definitieve toewijzing worden de koopovereenkomsten gesloten (einde 2022) met de per kavel geselecteerde partij. Uitgangspunt is dat de kavels in oktober 2023 bouwrijp zijn en dat de notariële levering en betaling in het vervolg van 2023 plaatsvinden.

Informatie over het over de ontwikkelmogelijkheden is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.
Meer informatie over het bedrijvenpark Medel vindt u hier.
Direct naar de kavelkaart.

____________________________

Publicatie voorgenomen onderhandse grondverkoop

Voornemen verkoop perceel grond

Industrieschap Medel (‘Industrieschap’) heeft het voornemen om ten aanzien van het navolgende perceel grond een koopovereenkomst aan te gaan met Van de Ven Ontwikkeling B.V. (‘Van de Ven’):

een perceel grond, gelegen op het bedrijvenpark Medel te Tiel, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer 3 hectare (30.000m2), , sectie L, nummers 1590, 1591, 1729, 1901, 2402, 2403, 2404, 2405, 2410, 2414 (alle voornoemde percelen: gedeeltelijk), welk perceel schetsmatig is aangegeven op de situatietekening die is gepubliceerd op “Bedrijvenpark Medel.nl” (‘Medel Afronding’)

Het Industrieschap meent dat Van de Ven op grond van objectieve, redelijke en toetsbare argumenten de enige serieuze gegadigde is die voor aankoop van het Perceel in aanmerking komt. Zulks onder meer op grond van de volgende reden. In mei 2016 heeft het Industrieschap met het oog op de gewenste uitbreiding van Bedrijvenpark Medel en verwerving van de daarvoor benodigde onroerende zaken een koopovereenkomst gesloten met Van de Ven, teneinde ca. 3 ha grond te kunnen verwerven (kavel gemeente Tiel, sectie L, nummer 2412). Zonder deze onroerende zaken, was de uitbreiding van Bedrijvenpark Medel niet mogelijk. Teneinde deze essentiële kavel van Van de Ven te kunnen verwerven, is aan Van de Ven, als onderdeel van de tegenprestatie voor verwerving van die kavel, in de koopovereenkomst het recht verleend om één kavel op Bedrijvenpark Medel te kunnen kopen, tegen vooraf vastgestelde voorwaarden. Van de Ven wenst het exclusieve optierecht uit te oefenen en het Perceel te verwerven. Mede gezien de hierboven geschetste feiten en omstandigheden meent het Industrieschap dat vaststaat dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Van de Ven op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor verwerving van het Perceel.

Het Industrieschap acht zich nadat 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie zijn verstreken vrij om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Partijen die niet tijdig een kort-geding aanhangig maken, verliezen daarmee hun aanspraken c.q. eventuele recht om de koopovereenkomst nog aan te tasten, daar in rechte tegenop te komen en/of het Industrieschap aansprakelijk te stellen.