Kavels Medel Afronding tender 2022

Wij wachten nog op de uitspraak van de RvS

Vooraankondiging openbare inschrijving kavels

Industrieschap Medel is voornemens om in september 2022 te starten met de openbare verkoop van de 7 kavels gelegen op het bedrijvenpark Medel. Momenteel ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State voor. De verkoopprocedure start nadat Raad van State tot een positief eindoordeel is gekomen, waarmee het bestemmingsplan dan onherroepelijk is geworden (verwacht september 2022). Met deze verkoopprocedure worden 7 kavels, welke percelen schetsmatig zijn aangegeven op de situatietekening die is gepubliceerd op “Bedrijvenpark Medel.nl” (‘Medel Afronding’) aangeboden, onderverdeeld in 2 kaveltypes;

4 XL kavels

 • A1 à 19.814 m2
 • A2 à 30.000 m2
 • A9 à 40.000m2
 • A9-1 à 48.360 m2

3 XXL kavels

 • A3 à 95.187 m2
 • A4 à 124.728 m2
 • A6 à 82.763 m2

Uitgangspunten (op hoofdlijnen)

 • Bij de start van de verkoopprocedure wordt per kavel een kavelpaspoort met het toepasselijke ontwikkelkader gepubliceerd;
 • Voor alle kavels geldt dat een bij inschrijving op te geven (gecontracteerde) eindgebruiker voor de bedrijfskavel vereist wordt;
 • Bij toewijzing van XL-kavels vindt selectie (mede) plaats op basis van de herkomst van het te vestigen bedrijf. Bij gelijke score qua herkomst zal per kavel een aanvullende minitender plaatsvinden. Voor de XXL-kavels gelden geen voorrangscriteria, toewijzing vindt plaats aan het beste bod;
 • Inschrijving op meerdere kavels is mogelijk, echter zal per eindgebruiker niet meer dan één kavel worden toegewezen;
 • Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te zijn (dus zonder financieringsvoorbehoud of andere voorbehouden);
 • Inschrijvingen dienen gedurende een termijn van minimaal 3 maanden gestand te worden gedaan, welke periode ingeval van een kort geding tegen de voorlopige gunningsbeslissing van rechtswege wordt verleng tot 7 kalenderdagen nadat de uitspraak in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan.
 • Bedrijvenpark Medel heeft het recht de planning voor de definitieve toewijzing te verlengen als dit door omstandigheden nodig is, bijvoorbeeld in het geval binnen de bezwaartermijn van 20 dagen middels een kort geding bezwaar wordt gemaakt tegen toewijzing van een andere kavel en dit naar oordeel van Bedrijvenpark Medel van invloed kan zijn op de gunningsbeslissing voor een ander kavel. Ook in dat geval wordt de gestanddoeningstermijn verlengd tot 7 dagen nadat de uitspraak in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan;
 • Na definitieve toewijzing worden de koopovereenkomsten gesloten (einde 2022) met de per kavel geselecteerde partij. Uitgangspunt is dat de kavels in oktober 2023 bouwrijp zijn en dat de notariële levering en betaling in het vervolg van 2023 plaatsvinden.

Informatie over het over de ontwikkelmogelijkheden is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.
Meer informatie over het bedrijvenpark Medel vindt u hier.
Direct naar de kavelkaart.